Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Podmiotu wykonującego działalność leczniczą

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny określa:
  • firmę / nazwę podmiotu,
  • cele i zadania podmiotu leczniczego,
  • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu,
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • rodzaj działalności realizowanej przez podmiot poza działalnością leczniczą,
  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu,
  • organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostycznym i administracyjnym,
  • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych,
  • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalony w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku podbierania opłat,
  • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,
  • sposób kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu
  • monitoring w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 2. Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenie oznaczają:
  • „Komórka organizacyjna” – wyodrębnioną w schemacie organizacyjnym strukturę organizacyjną Spółki;
  • „Akt założycielski” – Akt Notarialny z dnia 8 sierpnia 2019 r. Repertorium A numer: 2131/2019, stanowiący Akt założycielski Spółki.
 3. Spółka jako podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej, przepisów wydanych na jej podstawie i niniejszego regulaminu organizacyjnego.

 § 2

Firma / nazwa podmiotu

Akademickie Centrum Badań AKAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o.

§ 3

Cele i zadania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 1. Podstawowym celem podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących badania diagnostyczne.
 2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:
  • udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,
  • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
  • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
  • uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji badań klinicznych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych,
  • prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego,
  • inne zadania zlecone przez Zarząd podmiotu leczniczego.

 § 4

Struktura organizacyjna podmiotu wykonującego działalność leczniczą

W skład podmiotu wykonującego działalność leczniczą wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
 2. Gabinet zabiegowy.
 3. Dział administracji medycznej.

 § 5

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego realizowane są:

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które obejmują badania diagnostyczne wykorzystujące obrazowanie magnetycznego.
 2. Zadania w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

 § 6

Rodzaj działalności realizowanej przez podmiot poza działalnością leczniczą

 1. Realizacja badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji naukowych.
 3. Inna działalność wspierająca funkcjonowanie podmiotu.

 § 7

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Miejscem udzielania świadczeń AKAMED Sp. z o.o. są pomieszczenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwanym dalej: ICNT) zlokalizowane przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu.
 2. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz organizacji szkoleń i konferencji mogą być realizowane w jednostkach współpracujących (np.: szkoły, zakłady pracy, organizacje).

 § 8

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu

 1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Podczas rejestracji osoba zgłaszająca pacjenta na badanie uzyskuje informacje o sposobie przygotowania do badania, o przeciwskazaniach i wykluczeniu z diagnostyki MRI.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem wg listy oczekujących na świadczenia.
 5. Podmiot Leczniczy udziela płatnych oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Bezpłatne świadczenia zdrowotne są dla osób będących uczestnikami programów profilaktycznych, grantów badawczych lub wynikających z odrębnych umów z innymi jednostkami.
 6. Świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania określone przepisami prawa.
 7. Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 § 9

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu

W podmiocie wykonującym działalność leczniczą funkcjonują następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną:

 1. Pracownia Rezonansu Magnetycznego, do podstawowych zadań pracowni należy:
  • informowanie pacjenta o wykluczeniu i przeciwwskazaniach do wykonania badania,
  • weryfikacja pacjenta przed badaniem,
  • nadzór nad bezpiecznym przebiegiem badania,
  • wykonywanie badań diagnostycznych z użyciem skanera MR.
 2. Gabinet zabiegowy, do podstawowych zadań gabinetu należy:
  • przygotowanie pacjenta do procedury z użyciem środka cieniującego,
  • podanie środka cieniującego,
  • wykonanie procedury wkłucia obwodowego,
  • zaopatrzenie pacjenta po wkłuciu obwodowym,
  • w przypadku wystąpienia konieczności zastosowanie produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.
 3. Dział administracji medycznej, do podstawowych zadań działu należy:
  • informowanie pacjenta o wykluczeniu i przeciwwskazaniach do wykonania badania,
  • rejestracja pacjenta,
  • zarządzanie dokumentacją medyczną.

§ 10

Warunki współdziałania komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostycznym i administracyjnym

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 4. Wszystkie komórki organizacyjne współdziałają ze sobą dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Spółki pod względem diagnostycznym i administracyjno-gospodarczym.
 5. Komórki organizacyjne Spółki współpracują ze sobą w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji, mającego wpływ na szybkość i jakość udzielanych świadczeń oraz ich prawidłowe dokumentowanie.
 6. W celu zapewniania prawidłowego współdziałania komórek organizacyjnych Spółki oraz ustalania kierunków działania okresowo organizowane są spotkania kierownictwa Spółki i spotkania z kierownikami komórek organizacyjnych.

 § 11

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych

 1. Spółka w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się w ramach zawartych umów w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych i ma na celu zapewnienie prawidłowości diagnostyki i ciągłości postępowania.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.
 4. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na przyjmowaniu pacjentów i wykonywaniu badań diagnostycznych.
 5. Spółka na bieżąco informuje współdziałające z nią podmioty wykonujące działalność leczniczą o zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym możliwościach diagnostycznych.
 6. Spółka przyjmuje pacjentów skierowanych z innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zależności od posiadania wolnych miejsc. Przyjęcie następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 7. W ramach współpracy Spółka może prowadzić szkolenia i świadczyć usługi dla lekarzy i innych podmiotów.

 § 12

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalony w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

 § 13

Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. Za udzielone świadczenia zdrowotne odpłatne, pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Pobranie opłaty następuje przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
 3. Opłata za świadczenie zdrowotne wnoszona jest gotówką w Rejestracji lub przelewem na rachunek bankowy Spółki. Pobierając opłatę Spółka wydaje pacjentowi paragon fiskalny/ fakturę Na żądanie pacjenta, zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty, Spółka wystawia fakturę. Odbiór faktury jest możliwy po upływie 14 dni roboczych.
 4. W przypadku konieczności zmiany zakresu świadczeń zdrowotnych odpłatnych w trakcie ich udzielania, różnica pomiędzy ceną zapłaconą a ceną udzielonego świadczenia, podlega odpowiednio dopłacie lub zwrotowi. Jeżeli do udzielenia świadczenia nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Spółki, opłata podlega zwrotowi.

 § 14

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 15

Sposób kierowania podmiotem prowadzącym działalność leczniczą i komórkami organizacyjnymi podmiotu

 1. Organami Spółki są: Zarząd oraz Zgromadzenie Wspólników.
 2. Kompetencje organów szczegółowo określa Akt założycielski Spółki, Kodeks spółek Handlowych oraz Regulamin Zarządu.
 3. Zarząd jest organem właściwym dla wszelkich spraw dotyczących Spółki niezastrzeżonych na rzecz innych organów Spółki.
 4. Do podstawowych zadań Zarządu należy:
  • kierowanie działalnością Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • organizowanie pracy wszystkich komórek znajdujących się w strukturze Spółki,
  • zarządzanie mieniem własnym Spółki i przekazanym do używania, z zastrzeżeniem par. 15 ust. 7. Aktu Założycielskiego spółki (dot. Rozporządzania prawem do kwoty 100 tys. zł),
  • zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi Spółki,
  • podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, w tym należyty dobór kadry,
  • inne zadania zlecone uchwałami organów Spółki.
 5. Zarząd Spółki jest dwuosobowy osobowy i stanowią go:
  • prezes,
  • wiceprezes ds. medycznych.
 6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.
 7. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu jego obowiązki pełni Wiceprezes ds. medycznych.
 8. Przyjmuje się, że w ramach stosunków wewnętrznych panujących w Spółce, członkowie Zarządu działają samodzielnie, według przydzielonych im Regulaminem Zarządu zakresów odpowiedzialności, wydając zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje, procedury i regulaminy oraz współdziałają ze sobą w ramach Zarządu, podejmując decyzje w formie uchwał.
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 § 16

Monitoring w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

 1. W związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że w budynku ICNT funkcjonuje monitoring wizyjny. Służy on ochronie mienia UMK oraz mienia i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku ICNT i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dane monitoringu wizyjnego przechowywane są i przetwarzane zgodnie ze wspomnianym wyżej Rozporządzeniem nr 2016/679 z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 z późniejszymi zmianami.
 2. Monitorowanie pomieszczeń ogólnodostępnych podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników. W pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne (gabinet zabiegowy, pomieszczenie skanera MRI) – z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych – nagrywanie jest zakazane.
 3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pacjentów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe pacjentów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 § 17

Postanowienia końcowe

 1. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta oraz na stronie akamed.umk.pl.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Spółki, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Spółki, na podstawie umów cywilnoprawnych i pacjentów.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego Regulaminu organizacyjnego są dokonywane w formie uchwały wspólników.
 5. Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem powołania Spółki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu wykonującego działalność leczniczą pn. Akademickie Centrum Badań AKAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • na informatycznym nośniku danych.
 3. Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu nie dotyczy dokumentów udostępnianych po raz pierwszy.
 4. Wysokość opłaty określają obowiązujące przepisy – Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.)
 5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia 2019:
  • 1 strona wyciągu albo odpisu – 9,90 zł
  • 1 strona kopii albo wydruku – 0,35 zł
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 1,98 zł

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu wykonującego działalność leczniczą pn. Akademickie Centrum Badań AKAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych