Regulamin Promocji

Regulamin Promocji na badanie piersi Rezonansem Magnetycznym

§ 1. Organizator Promocji
 1. Promocja badanie PIERSI Rezonansem Magnetycznym, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wileńska 4, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803929, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 9562353961, REGON: 384366462 wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem Księgi Rejestrowej: 000000214309, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wileńskiej 4 jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); celem przetwarzania jest udział w badaniu na zasadach określonych Promocją.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.
§ 2. Czas trwania Promocji

Oferta jest ważna w terminie od dnia 02.03.2020 r. do dnia 18.03.2020 r. i dotyczy daty wykonania badania.

§ 3. Uczestnictwo w Promocji

Promocja skierowana jest do wszystkich pacjentów prywatnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w trakcie trwania promocji zarejestrują się za pośrednictwem Organizatora i wykonają badanie.

§ 4. Zasady Promocji
 1. Niniejsza Promocja polega na otrzymaniu rabatu na badanie piersi Rezonansem Magnetycznym w wysokości 10%. Cena badania po uwzględnieniu rabatu wynosi 765 zł. Cena regularna 850 zł.
 2. Oferowany rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować go w ramach innych usług z zakresu diagnostyki obrazowej.
 3. Badanie jest wykonane z podaniem środka cieniującego, dlatego warunkiem przystąpienia do badania jest dysponowanie dobrym wynikiem poziomu kreatyniny okazanym przed badaniem (wynik jest ważny przez 2 tygodnie).
 4. Badanie objęte rabatem można wykonać w Pracowni Rezonansu Magnetycznego w siedzibie Organizatora tj. ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń (w budynku Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii).
 5. Promocja obowiązuje osoby, które dokonały rejestracji bezpośrednio u Organizatora, tj. osobiście w Pracowni Rezonansu Magnetycznego (ul. Wileńska 4, Toruń), telefonicznie 782 174 466 lub e-mail: akamed@umk.pl.
§ 5. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na adres: Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o., ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń, z dopiskiem Promocja na badanie piersi Rezonansem Magnetycznym lub poprzez e-mail: akamed@umk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację).
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
 2. na stronach internetowych www.akamed.umk.pl; rezonanstorun.pl
 3. w siedzibie spółki – Toruń, ul. Wileńska 4.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 5. Każda Promocja organizowana przez Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Akademickim Centrum Badań AKAMED sp. z o.o. nie podlegają łączeniu.