Zespół

Kadra zarządzająca oraz personel firmy

Prezes Zarządu – dr Ewelina Wilska

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Posiada 5-letnie doświadczenie praktyczne, jak i 8-letnie dydaktyczne w zakresie zarządzania, w tym budowanie zespołów i kierowanie nimi – zarówno z perspektywy grupy, jak i jednostki.

Od 2017 jest członkiem Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii; członkiem zarządu, a od 2016 r. członkiem Rady Nadzorczej PerKog Technologies Sp. z o.o. Od 2016 r. z upoważnienia Dyrektora ICNT reprezentuje ICNT UMK w Toruniu w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

Posiada doświadczenie w ocenie projektów o potencjale badawczym, jako ekspert w Programie Inteligentny Rozwój – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w Projekcie „Sieć otwartych innowacji” Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Realizowała działania z zakresu pozyskiwania środków na finansowanie działalności badawczej (w tym Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu) dla prywatnych przedsiębiorstw oraz Działalności Upowszechniającej Naukę – dla ICNT UMK. Praktykę w realizacji projektów infrastrukturalnych odbyła, jako Asystent ds. Organizacyjnych Koordynatora Projektu pn. „Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu”(UMK Toruń) o wartości blisko 70 mln.  Odbyła szereg szkoleń doskonalących kwalifikacje, w tym szkolenia e-learningowe Centralnego Biura Antykorupcyjnego: „Korupcja w administracji publicznej”; „Korupcja w biznesie” „Społeczne skutki korupcji”, szkolenie pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych”,  szkolenie pn. „Przedsiębiorczy pracownik naukowy” oraz „coaching biznesowy”.

Z-ca Prezesa ds. medycznych (Prokurent) – dr Aleksandra Wypych

Adiunkt oraz Kierownik pracowni MRI (fMRI) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Posiada 9 lat doświadczenia w prowadzeniu i nadzorowaniu (jako Inspektor Ochrony Radiologicznej) zakładu Diagnostyki Obrazowej w prywatnym sektorze opieki medycznej. Współtworzyła zaplecze medyczne prywatnej kliniki ortopedycznej, zainteresowanej implementacją projektu w zakres swoich usług.

W ramach budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu ukończyła na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia. Doświadczenie w prowadzeniu badań zdobyła podczas licznych kursów zawodowych oraz 2 staży krajowych (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, opiekun stażu dr inż. Tomasz Wolak) i 1 zagranicznego (Erassmus Medical Center, Rotterdam).

Doświadczenie w wykonywaniu badań zdobyła jako aplikant do modalności MRI w Siemens Healtcare Polska. Posiada certyfikaty potwierdzające umiejętności w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego.

Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Ukończyła kurs audytora wewnętrznego.

W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych. Interesuje się przede wszystkim współczesnymi technikami obrazowania ciała ludzkiego. Jest członkiem 5 zespołów badawczych realizujących granty w ICNT UMK w Toruniu.

Operator MRI – osoba wykonująca badanie

Dr n. med. Aleksandra Wypych – adiunkt oraz kierownik pracowni MRI (fMRI) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu zakładu Diagnostyki Obrazowej w prywatnym sektorze opieki medycznej. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych. Jest autorką publikacji i doniesień naukowych.

Doświadczenie w wykonywaniu badań zdobyła jako aplikant do modalności MRI w Siemens Healtcare Polska. Posiada certyfikaty potwierdzające umiejętności w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach zawodowych oraz w stażach krajowych i zagranicznych (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Erassmus Medical Center, Rotterdam). Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem 5 zespołów badawczych realizujących granty w ICNT UMK w Toruniu.

Opis badań obrazowych

Dr n. med. Małgorzata Stusińska – stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy pt. „Wartość oceny obrazów morfologicznych i dynamicznych mammografii MR w diagnostyce raka piersi”. W trakcie pracy zawodowej odbyła wiele kursów z zakresu radiodiagnostyki, ultrasonografii, TK i MR w kraju i za granicą. Systematycznie bierze czynny udział w zebraniach Kujawsko-Pomorskiego oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiograficznego oraz szkoleniach w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (od 2004 roku pełni funkcję sekretarza Sekcji Diagnostyki Obrazowej Piersi), Polskiego Towarzystwa Onkologii i Radioterapii, European Society of Radiology. Jest autorką kilku publikacji i doniesień naukowych. Od jesieni 1994 roku pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, zajmując się diagnostyką chorób piersi w codziennej praktyce.

Dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch – specjalista radiodiagnostyki, adiunkt w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Jurasza w Bydgoszczy, prezes Oddziału  Pomorsko-Kujawskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa  Lekarskiego.  Od  roku 1998 specjalizuje się  w diagnostyce  metodą  rezonansu magnetycznego,  szczególnie w  neuroradiologii, diagnostyce obrazowej  wątroby i układu mięśniowo-stawowego oraz w obrazowaniu uszu w MR.  Od kilku lat  przedmiotem  zainteresowania jest obrazowanie chorób neurodegeneracyjnych (w chorobie Parkinsona i innych zespołów  parkinsonowskich,  chorobie Alzheimera i innych  zespołach otępiennych). Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach poświęconych diagnostyce obrazowej,  współpracuje ściśle z lekarzami neurologami. Jest  autorem lub  współautorem publikacji i doniesień naukowych. Należy do zespołu  badawczego zajmującego  się  obrazowaniem w zespołach  parkinsonowskich i chorobie Parkinsona. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa  Lekarskiego i European Society of Radiology. 

Lek. Paweł Piotrowicz – specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę biorąc aktywny udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. W 2017 podczas Europejskiego Kongresu Radiologicznego przedstawił wykład na temat diagnostyki tętniaków wewnątrzczaszkowych. Specjalizuje się szczególnie w neuroradiologii.

Opieka pielęgniarska

Dariusz M. Ciborski – pielęgniarz specjalista (anestezjologia i intensywna opieka). Doświadczenie zawodowe zdobył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci. Współpracuje z Hospicjum Nadzieja i Ośrodkiem Wentylacji Domowej w Bydgoszczy.